Inbreng Schrif­telijk Overleg Landbouw- en Visse­rijraad


23 januari 2019

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Beeguidance document
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich zorgen om de gang van zaken rond het EFSA Beeguidance document en hebben hierover enkele vragen. Kan de minister de Kamer laten weten hoe de discussie tot nu toe is verlopen en wat daarin (steeds) de opstelling van Nederland is geweest? Is het oorspronkelijke voorstel in de loop der tijd gewijzigd? Zo ja, hoe, en hoe heeft Nederland zich daar steeds over opgesteld? Wat is het voorstel dat nu op tafel ligt tijdens SCoPAFF? Hoe verhoudt dit zich tot het oorspronkelijke voorstel van de EFSA? Wat is de huidige positie van Nederland ten opzichte van het voorstel en hoe zit dat met de andere lidstaten? Wanneer worden de stemmingen over dit voorstel verwacht?

Oekraïneverdrag
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben tevens vragen over de deal die de Europese Commissie wil gaan sluiten met Oekraïne over het associatieverdrag. De Partij voor de Dieren heeft al voor het sluiten van het Oekraïneverdrag gewaarschuwd dat dit de deur open zet voor de import van Oekraïense goederen die gepaard gaan met ernstig dierenleed, milieuschade en soms kinderarbeid.

Nu er een fout in het associatieverdrag blijkt te zitten waardoor er onbeperkt kippenborstvlees naar de EU kan worden geëxporteerd, en hier gretig gebruik van wordt gemaakt door vleeskippengigant MHP, wil de Europese Commissie volgens berichten in de media in ruil voor het herstellen van de fout het quotum voor de import van kippenvlees verruimen. Klopt dit?

Kan de minister toelichten hoe het voorstel van de Europese Commissie richting Oekraïne er uit ziet of zal zien? Hoe beoordeelt de minister dit voorstel voor quotumverruiming? Wat is de positie van andere lidstaten op dit punt?

Besluit Frankrijk om Round up te verbieden
Vorige week besloot de Franse rechtbank om de verkoop van Round up te verbieden, omdat het middel vanuit het voorzorgsbeginsel niet had moeten worden toegelaten.

De Kamer heeft zich op verzoek van de Partij voor de Dieren bij herhaling uitgesproken voor een nationaal verbod op een aantal middelen die in Europa zijn toegelaten. Dit zou volgens het kabinet niet mogelijk zijn. Nu heeft de Franse rechtbank bevestigd dat het wel degelijk mogelijk is om met een beroep op het voorzorgsbeginsel nationaal een verbod in te stellen op een middel dat in Europees verband is toegelaten.

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om een kabinetsappreciatie van de uitspraak van de Franse rechtbank. Wanneer zal de minister deze aan de Kamer sturen?

Toelating werkzame stoffen
Voorafgaand aan de vorige SCoPAFF heeft een Kamermeerderheid de minister middels een motie van de Partij voor de Dieren opgeroepen tegen een EC-voorstel te stemmen over de automatische verlenging van de toelating van een groot aantal pesticiden, terwijl de voorgeschreven wetenschappelijke veiligheidstoets niet heeft plaatsgevonden.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de minister hoe de stemming hierover is verlopen.

Einde aan kooihuisvesting
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden het onbestaanbaar dat er in de Europese veehouderij nog honderden miljoenen dieren een groot deel van hun leven worden opgesloten in kooien, waaronder 211 miljoen legkippen. De Partij voor de Dieren wil een einde aan alle kooihuisvesting van dieren. Per 2021 wordt huisvesting van leghennen in verrijkte kooien verboden. Hier moeten in Nederland nu nog 6,2 miljoen leghennen hun leven in slijten.

Koloniekooien blijven echter nog wel toegestaan, terwijl deze op geen enkele manier tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften van kippen. Is de minister bereid zich in te zetten voor een verbod op koloniekooien, zowel nationaal als binnen Europa? Is de minister bereid om in te zetten op een versnelde afbouw van de verrijkte kooi in Nederland?

Tweede Europees Reference Centre
Tot slot vernamen de leden dat de Europese Commissie voornemens is een tweede Europees Reference Centre in te stellen, waarbij de nadruk ligt op (het welzijn van) pelsdieren.

Een groot aantal lidstaten heeft al een verbod ingesteld of aangekondigd op de pelsdierfokkerij. De oprichting van een dergelijk centrum zou deze ontwikkelingen en een verdere uitrol in andere lidstaten mogelijk kunnen remmen. Deelt de minister deze zorg? Is de minister bereid zich uit te spreken tegen de oprichting van dit centrum? Is de minister bereid haar pleidooi voor een Europees verbod op de pelsdierhouderij te herhalen, zoals de Kamer heeft gevraagd (aangenomen motie Ouwehand, Kamerstuk 30 826, nr. 21)?