Inbreng Verslag Wijziging van de Wet lucht­vaart


24 januari 2019

I. ALGEMEEN

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel. Deze leden hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

1. Inleiding

-

2. Administratieve lasten, financiële gevolgen en andere bedrijfseffecten voor het bedrijfsleven

-

3. Vaste verandermomenten en internetconsultatie

-

4. Toezicht, handhaving en uitvoering

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie pleiten voor een krimp van het aantal vluchten. Alle signalen staan immers op rood voor de luchtvaartsector. Klimaat, veiligheid en leefomgeving vragen allen om een serieuze vermindering van het aantal vluchten. In welke mate brengt het voorliggende wetsvoorstel de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart een stap dichterbij? Indien dat niet het geval is, waarom is deze gelegenheid niet aangegrepen om de krimp van de luchtvaart verder te faciliteren?

Wat betekent deze wetswijziging in de praktijk voor de Nederlandse situatie?

Kan de minister bij benadering aangeven hoeveel in het buitenland geregistreerde vliegtuigen er voortaan onder Nederlands toezicht zullen vallen?

Welke gevolgen heeft dit voor het aantal FTE dat de ILT nodig heeft om dit toezicht uit te voeren?

En andersom, kan de minister bij benadering aangeven hoeveel in Nederland geregistreerde vliegtuigen er voortaan onder buitenlands toezicht zullen vallen?

In welke mate bestaan er verschillen in toezicht tussen de ILT en buitenlandse toezichthouders? Kan de minister dat toelichten?

Kan de minister uitsluiten dat er, als gevolg van deze wetswijziging, in de toekomst met lagere normen op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, overige schadelijke stoffen en geluid zal worden gewerkt voor vliegtuigen die in Nederland actief zijn?

Welke verschillen bestaan er tussen Nederland en andere landen op het gebied van normen en regels met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, overige schadelijke stoffen en geluid door vliegtuigen? Kan de minister een internationaal vergelijkend overzicht verschaffen?

Kan de minister uitsluiten dat er, als gevolg van deze wetswijziging, ruimte ontstaat om regelgeving te ontduiken of fiscale voordelen te benutten, zowel in Nederland als in het buitenland? Kan de minister dat toelichten?