Beperken klimaat­ver­an­dering en opwarming aarde


Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen en onberekenbaar geworden regenseizoenen.

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Een 2-graden-scenario zadelt de wereld op met substantieel grotere problemen, waardoor het ons alles aan gelegen is om de opwarming onder de 1,5 graden te houden.

Om deze doelstelling te behalen is het noodzakelijk dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2020 teruggebracht is tot 40% (ten opzichte van 1990) en in 2050 zelfs tot nul. Om dit te bereiken is een massale omschakeling naar hernieuwbare schone energiebronnen, zoals wind, waterkracht en zonne-energie, noodzakelijk, evenals een inkrimping van de veestapel die wereldwijd verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen.

De Partij voor de Dieren wil dat de overheid kaders stelt waarbinnen verantwoorde productie en consumptie mogelijk is. 'De vervuiler betaalt' moet het leidende principe worden en milieuvervuilende subsidies moeten worden afgeschaft. Nederland en Europa zullen stevig moeten inzetten op de overgang naar het gebruik van duurzame energie en duurzame grondstoffen. Fossiele brandstoffen moeten vervangen worden door duurzame energiebronnen als zon, wind en water.
We moeten echter niet alleen overgaan op duurzame, schone energie; er moet ook minder energie gebruikt worden. Er moeten grote stappen gezet worden op het gebied van energiebesparing, onder meer door middel van regelgeving. Uiteraard moet het 'de vervuiler betaalt'-principe ook voor de landbouw en veeteelt gaan gelden. De veehouderij stoot wereldwijd meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen en levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Een krimp van de veestapel is daarom onvermijdelijk.

Zie ook onze standpunten op: vermindering uitstoot broeikasgassen, de klimaatwet en het klimaatakkoord.

Het standpunt Beperken klimaatverandering en opwarming aarde is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Hoge Raad houdt Urgenda-uitspraak in stand

PvdD blijft aanjagen en druk maximaal opvoeren

Vanochtend om elf uur deed de Hoge Raad een historische uitspraak voor het klimaat door de Urgenda-uitspraak in stand te houden. Met de uitspraak is het vonnis definitief en is de staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Partij voor de Dieren zal de druk op het klimaatbeleid van het kabinet maximaal bl...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws