Methoden/behan­de­lingen


Preventie is de basis van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten. Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger. Inzetten op preventie in de gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk van huisartsen en ziekenhuizen, levert alleen maar voordeel op.

 • Alternatieve geneeswijze als ondersteuning of toevoeging

  De Partij voor de Dieren is van mening dat mensen de keuze moeten hebben om een alternatieve geneeswijze te gebruiken. We vinden wel dat dit niet vervangend, maar als ondersteuning of toevoeging moet dienen. Wanneer het om levensgevaarlijke ziektes gaat, vinden wij dat mensen beschermd moeten worden tegen personen die normale geneeswijze consequent afraden, waardoor de overlevingskansen van de patiënt worden verkleind.

  Het welzijn van de patiënt dient altijd voorop te staan en dus zou de patiënt goed geïnformeerd moeten worden over de mogelijke geneeswijzen en de voor- en nadelen hiervan door een vakkundig persoon. De keuze is echter altijd aan de patiënt zelf. Er dient daarnaast meer erkenning te komen voor het belang van alternatieve geneeswijzen en een einde te komen aan het alleenrecht van de reguliere visie en aanpak binnen de gezondheidszorg.

  Meer informatie
 • Gecertificeerde complementaire geneeswijze

  De Partij voor de Dieren pleit voor maximale keuzevrijheid in de zorg waarbij complementaire geneeswijzen de ruimte krijgen.

  Het is van groot belang dat er heldere eisen gesteld worden aan beoefenaars van de gezondheidszorg, zodat zorgvragers zeker kunnen zijn van de kwalificaties met betrekking tot opleiding en behandelwijze van de zorgverlener. Op dit punt is veel verbetering mogelijk. Nog teveel als complementaire zorg benoemde behandelwijzen zijn onvoldoende gecertificeerd.

  Meer informatie
 • Keuzevrijheid bij euthanasie

  De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving.

  Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. De overheid dient een faciliterende rol te spelen bij (de zorgvuldigheid rondom) het zelf laten kiezen van mensen tussen leven en dood. Dit is en blijft een individuele aangelegenheid.

  Meer informatie
 • Maatschappelijk debat over embryoselectie

  De Partij voor de Dieren heeft geen principiële bezwaren tegen embryoselectie als het gaat om kinderen waarvan vaststaat dat ze jong gehandicapt zullen raken en vroeg zullen sterven. Waar de Partij voor de Dieren echter voor wil waken is de glijdende schaal die kan ontstaan wanneer zo'n risicoselectie niet meer gebaseerd is op zekerheden, maar op waarschijnlijkheden. Door uit te gaan van de kans op een ernstige afwijking of aandoening en niet van zekerheid, zal steeds meer discussie ontstaan over hoe groot die kans dan moet zijn om tot embryoselectie over te kunnen gaan. Hierdoor zullen de grenzen van wat aanvaardbaar is, steeds verder onder druk komen staan. Is de kans van 80 procent op erfelijke borstkanker voldoende reden om embryoselectie toe te staan? Moet alles wat kan ook kunnen? Waar leggen we in dat geval de grens? Mag de kans op een kind met een laag IQ, de kans op een kind dat naar gangbare maatstaven als 'niet mooi' beschouwd kan worden, de kans op een kind met een lichte handicap in alle gevallen leiden tot het uitsluiten van de geboorte van een dergelijk kind? De Partij voor de Dieren is voorstander van een uitvoerig maatschappelijke debat over deze kwestie.

  Meer informatie
 • Verplicht vaccineren

  De Partij voor de Dieren is tegen verplicht vaccineren. Ieder mens heeft het recht om zelf te beschikken over zijn of haar lichaam en daarmee ook het recht om af te zien van inenting voor zichzelf of zijn/haar minderjarige kinderen. Ook moet er geen vaccinatieplicht opgelegd kunnen worden vanuit de Europese Unie.

  Tegelijk is de Partij voor de Dieren van mening dat het tevens tot de vrijheid van een kinderdagverblijf moet behoren om kinderen te kunnen weigeren die een aantoonbaar risico zouden kunnen vormen voor de gezondheid van andere kinderen in de opvang, op basis van objectief vast te stellen minimale eisen van vaccinatie.

  Meer informatie
 • Zelfbeschikkingsrecht bij orgaandonatie

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het plan waarbij iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij hij/zij aangeeft dit niet te willen.
  Zelfbeschikkingsrecht is belangrijk en de integriteit van het eigen lichaam dient gerespecteerd te worden. Het kan wat ons betreft dan ook niet zo zijn dat iemand aangemerkt wordt als donor zonder daar expliciet toestemming voor gegeven te hebben.
  We zijn wel groot voorstander van een goede donorcampagne die het publiek voorlicht over de diverse aspecten van het doneren van organen. Ook moet er een betere organisatie komen rond het doneren van organen en het toepassen van donororganen om zieken te helpen, maar zonder sociale en/of maatschappelijke druk uit te oefenen. Persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid moeten bij onderwerpen als deze centraal staan.
  Overigens behoeft de effectiviteit van de wetgeving nog wel enige verbetering. Nu kan de familie iemands wil om donor te zijn blokkeren. Dat is niet wenselijk. Als iemand de keuze heeft gemaakt om donor te worden, dient dit te worden gerespecteerd en geëffectueerd.

  Meer informatie

Het standpunt Methoden/behandelingen is onderdeel van: Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer