Vragen Wassenberg over boetes en hand­having verstoren natuur in de Waddenzee


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht “geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee”.

1. Kent u het bericht “Geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee?” [1]

2. Klopt het dat er geen boetes meer worden uitgedeeld voor het verstoren van de natuur in en rond de Waddenzee? Zo ja, vindt u dit een wenselijke situatie?

3. Kunt u bevestigen dat ‘de natuur lijdt onder de problemen’ en dat door het gebrek aan handhaving ‘mensen allerlei dingen kunnen doen zonder dat het gezien wordt’? Wat is uw reactie daarop?

4. Kunt u bevestigen dat ‘sommige wetten zich niet lenen voor het goed ingrijpen hierop’?

5. Is het juist dat de voorwaarden uit de Wet natuurbescherming, waarbij bewezen moet worden dat mensen met opzet de natuur verstoren of dat de verstoring de gehele populatie van een soort schaadt, in de praktijk voor handhavingsproblemen zorgt? Wat is er met de signalen van onder andere Rijkswaterstaat tot op heden gedaan? Kunt u toelichten waaruit de handhavingsproblemen bestaan?

6. Is het juist dat vóór de invoering van de Wet natuurbescherming wel boetes uitgedeeld werden? Om hoeveel boetes ging het op jaarbasis?

7. Kunt u bevestigen dat ministeries, politie, het Openbaar Ministerie en de provincie overleggen over een oplossing, maar dat die er nog niet is? Kunt u de Kamer periodiek informeren over (de voortgang van) het overleg?

8. Is het juist dat de Waddenunit naast toezicht en handhaving veel meer taken heeft en daardoor een groot tekort aan capaciteit heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen om de capaciteitsproblemen op te lossen?

9. Klopt het dat de Waddenunit ook wordt ingehuurd door andere overheidsinstellingen? Zo ja, welke instellingen zijn dit?

10. Kunt u toelichten hoe het kan dat een organisatie verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op natuurmisdrijven in een Natura 2000 en UNESCO Werelderfgoed gebied, tijd tekort komt omdat ze worden ingehuurd door andere overheidsinstellingen?

11. Erkent u dat er een andere optie is om de Wadden te beschermen, namelijk het afsluiten van meer gebieden voor het publiek? Bent u bereid uw bevoegdheid te gebruiken om gebieden af te sluiten voor het publiek, in ieder geval zolang de handhavingsproblemen niet opgelost zijn?

12. Worden zowel de praktische handhavingsproblemen, de voorwaarden in de Wet natuurbescherming, als de capaciteitsproblemen bij de Waddenunit, tegen het licht gehouden in de onafhankelijke verkenning naar een beheerautoriteit Wadden?

13. Wanneer kan de Kamer uw plannen voor een beheerautoriteit Wadden verwachten?


[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...