Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

 • Circus, dierentuin, dolfinarium, kinderboerderij
 • Fok en handel in dieren
 • Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren
 • Mishandeling en verwaarlozing
 • Mode
 • Opvang van gezelschapsdieren
 • Sport, tradities, kunst, media
 • Dierenrechten

  De Partij voor de Dieren vindt dat dieren rechten moeten krijgen en streeft naar een versterking van de morele en juridische status van dieren in Nederland, door middel van erkenning van dieren als wezens met bewustzijn en gevoel.
  Dieren in Nederland worden voor de wet nu nog als dingen beschouwd. Wij willen bewerkstelligen dat dit niet langer het geval is en dat de intrinsieke waarde van het dier uitgangspunt wordt. Wij vinden dat op nationaal niveau de rechten van dieren in de Grondwet moeten worden vastgelegd en dat de bescherming van dieren in een zelfstandige dierenbeschermingswet moet worden gewaarborgd.

  Meer informatie
 • Dierproeven

  De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle dierproeven. Dit willen we bereiken door dierproeven snel uit te faseren, in combinatie met de ontwikkeling van proefdiervrije technieken. Tegen dierproeven bestaat veel maatschappelijke weerstand. Veel mensen realiseren zich dat dieren ook overeenkomsten met mensen kennen als het gaat om het ervaren van pijn, angst en stress. Hoewel veel onderzoek met proefdieren het doel heeft de volksgezondheid te beschermen, staat niet de menselijke biologie centraal, maar die van dieren. Het gevolg is dat we precies weten wat de effecten van bepaalde stoffen zijn op bijvoorbeeld ratten, maar dat we van effecten op de mens niet meer dan een indicatie kunnen geven. De gegevens uit proefdierenonderzoek moeten eerst nog worden vertaald naar de mens. Dat is niet vanzelfsprekend: als na het proefdieronderzoek wordt overgegaan tot klinische trials bij mensen, valt alsnog 90% af. Daarmee is het een omslachtig en inefficiënt model om meer te weten te komen over de menselijke gezondheid. Proefdiervrije technieken zijn veel betere modellen gebleken om onze kennis te vergroten over ziekte en gezondheid bij de mens. De Partij voor de Dieren wil dat er flink geïnvesteerd wordt in alternatieven voor proefdieronderzoek. Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is het budget voor alternatieven voor dierproeven in Nederland inmiddels verdubbeld. Van belang is dat ontwikkelde alternatieven daadwerkelijk kunnen worden toegepast. De goedkeuring van een alternatief voor een dierproef neemt vaak jaren in beslag. De Partij voor de Dieren vindt dat dit proces sterk moet worden versneld.

  Meer informatie
 • Fokken van overtollige proefdieren

  Jaarlijks worden in Nederland meer dan een miljoen proefdieren gefokt en uiteindelijk gedood. Hiervan worden 600.000 dieren daadwerkelijk gebruikt in experimenten. De overige 400.000 dieren worden als 'overtollige voorraad' gedood of worden gehouden om nieuwe proefdieren mee te fokken. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het fokken en doden van overtollige proefdieren.

  Meer informatie
 • Genetische manipulatie en klonen van dieren

  De Partij voor de Dieren is tegen het klonen en genetisch manipuleren van dieren. Het genetisch veranderen van dieren is niet te verenigen met de lichamelijke integriteit en moet daarom principieel afgewezen worden. De erfelijke eigenschappen van dieren hebben zich ontwikkeld in een langdurig proces. Hierdoor hebben dieren zich optimaal aan elkaar en aan de natuurlijke omstandigheden van hun omgeving aangepast en is een dynamisch evenwicht tussen de diverse levensvormen ontstaan. De genetische manipulatie van dieren en het toepassen daarvan voor technologische doeleinden (biotechnologie) vormt een drastische breuk in het natuurlijke ecosysteem.
  In Nederland worden ieder jaar meer dan honderdduizend dieren, vooral muizen en ratten, gebruikt in biotechnologische experimenten. Genetische manipulatie is een techniek die veel dieren kost: er zijn gemiddeld 150 dieren nodig om één transgene lijn te maken.

  Vooral de moederdieren hebben ernstig te lijden onder de handelingen die worden uitgevoerd om de zogenaamde transgene dieren te maken, maar ook de nakomelingen die met genetische defecten geboren worden, zijn zelfs voordat er experimenten op hen worden verricht al in hun lichamelijke integriteit aangetast. Genetische manipulatie heeft de afgelopen jaren bovendien geleid tot een stijging van het totale aantal dierproeven.

  Wij pleiten voor een verbod op genetische manipulatie en klonen van dieren. Ook moet er een Europees importverbod komen op gekloonde en genetisch gemanipuleerde dieren, hun nakomelingen en producten die van deze dieren worden gemaakt. Nederland moet zich actief inzetten voor een wereldwijd traceersysteem om de handel in gekloonde dieren te kunnen controleren. Zolang er geen verbod op het verrichten van deze experimenten is gerealiseerd, moet het wettelijk verankerde "Nee, tenzij"-principe strikt worden gehandhaafd.
  De Partij voor de Dieren pleit verder voor de volgende maatregelen:

  • Een verbod op het patenteren van leven, op ethische gronden.
  • Zolang er geen verbod op biotechnologie bij dieren gerealiseerd is, blijft de procedure rond de vergunningverlening openbaar. Er komen ethische criteria waarin de belangen van het dier nadrukkelijk worden meegewogen. Het belang van het onderzoek wordt steeds in een brede maatschappelijke context beoordeeld.
  • Alle gegevens die voortkomen uit biotechnologische onderzoeken bij dieren worden openbaar gemaakt. Resultaten van onderzoek worden meegenomen in de bespreking van de vervolgaanvraag van voorstellen die voortbouwen op eerder biotechnologisch onderzoek. Indien de resultaten geen belangrijke informatie opleveren, wordt de vervolgaanvraag bij voorbaat afgewezen.
  • Er wordt een centrale databank ingericht waarin alle beschikbare kennis over de gevolgen van genetische manipulatie bij dieren verzameld wordt. Deze data worden gebruikt bij het besluitvormingsproces rond nieuwe vergunningverleningen.
  Meer informatie
 • Onze naam

  De belangrijkste drijfveer van onze partij is het belang van de zwaksten te beschermen tegen het recht van de sterkste. De dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld waar de mens en zijn geld centraal staan, nooit of hooguit als laatste aan de beurt. Nog nooit eerder in de geschiedenis vinden er op zo’n grote schaal vernietiging en mishandeling van dieren plaats in onder meer de bio-industrie, proefdiercentra en de natuur.

  De Partij voor de Dieren wil af van het menscentrale denken. De mens is de enige levende soort op aarde die zijn eigen leefomgeving en die van andere levende wezens vernietigt. De partijnaam zet aan tot discussie over de verkeerde focus van de mens op het centraal stellen van zijn eigen kortetermijnbelangen. De focus van de Partij voor de Dieren op de allerkwetsbaarsten, op de stemlozen op deze aarde, vormt de garantie dat de partij niet het recht van de sterkste centraal stelt, maar de belangen van de zwaksten een volwaardige plaats geeft. Al in 2006 zei Rudy Kousbroek, als lijstduwer voor onze partij, dat een goede partij voor de dieren automatisch een goede partij voor mensen is. Dat maken we graag waar. Niet in naam, maar in ons stemgedrag dat door steeds meer mensen breed gewaardeerd wordt.

  Er zijn heel veel politieke partijen die in hun naam tot uitdrukking brengen waar het zwaartepunt van hun missie ligt. Er zijn partijen met een focus op arbeid, op liberalisme, op vrijheid, op christendom, op ouderen, op democratie, maar ze hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze uitgaan van menscentraal denken. Ze gaan uit van de kortetermijnbelangen van de westerse mens en gaan daardoor vaak voorbij aan het brede perspectief van de aarde. Geen enkele politieke partij in Nederland pretendeert met zijn naam een inhoudsopgave van alle politieke standpunten weer te geven. Zelden of nooit vraagt iemand of de naam van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid niet een beetje smal of single-issue is. Terwijl ook die naam slechts 1 aspect van het werkterrein van die partij belicht. Een naam kan nu eenmaal per definitie geen inhoudsopgave zijn. Sommige mensen zouden ongemak, schaamte of zelfs wrevel voelen bij een partijnaam waarin de belangen van de eigen soort vervangen is door belangenbehartiging voor een andere soort. Wij menen dat, zolang dit soort gevoelens heersen ten opzichte van het serieus opkomen voor de rechten van dieren, onze partij hard nodig is.

  De discussie over in hoeverre een Partij voor de Dieren bestaansrecht heeft en de gevoelens die daarbij spelen, is van grote waarde. Emoties en rationele overwegingen zijn samen nodig om mensen in beweging te brengen voor een rechtvaardigere samenleving. De naam Partij voor de Dieren alleen al levert daar een bijdrage aan. We zijn daar trots op. Het brengt ons ook tot een zeer consistente visie op andere thema's, zoals economie, onderwijs, energie en huisvestingsbeleid. We zijn de enige partij die aangeeft dat economische groei niet de oplossing van onze problemen is, maar de oorzaak ervan. Waar onze naam voor sommige mensen eerst een drempel is, vormt die vervolgens na nadere kennismaking met ons programma veelal een bevestiging van het feit dat onze afwijkende naam en onze afwijkende standpunten nauwer aansluiten bij het denken van belangstellenden dan ze zelf voor mogelijk gehouden hadden. Ook het feit dat de Partij voor de Dieren hoog eindigt in een ruime meerderheid van de adviezen van stemwijzers, heeft veel mensen aan het denken gezet.

  Meer informatie
 • Openbaarheid dierproeven

  Informatie over individuele dierproeven is op dit moment geheim. De geheimzinnigheid vermindert een open debat over dierproeven. De Partij voor de Dieren wil dat er meer openheid komt over dierproeven door een openbare databank waarin de resultaten van alle dierproeven worden gepubliceerd. Er moeten wettelijke mogelijkheden voor burgers en maatschappelijke organisaties komen om bezwaar te kunnen maken tegen geplande dierproeven. Het wordt daarnaast mogelijk gemaakt dat een rechter zich uitspreekt over de naleving van de Wet op de dierproeven.

  Meer informatie
 • Politiehonden- en paarden

  De Partij voor de Dieren pleit voor goede bescherming van dieren (honden en paarden) die bij rellen en andere evenementen worden ingezet. Het dierenwelzijn moet daarbij altijd voorop staan.
  Om het gebruik van de politiepaarden bij rellen maken wij ons zorgen. Hierbij krijgen paarden te maken met beangstigende scènes en zijn ze vaak doelwit van het publiek. Het komt hierbij voor dat de paarden gewond zijn, raken of worden aangevallen. Paarden zijn vluchtdieren en dat maakt hen snel angstig. Om de paarden enigszins te beschermen tegen het geweld krijgen ze plastic oog-, neus- en beenbeschermers, maar dit is in veel gevallen onvoldoende. Naast de paarden kunnen ook demonstranten ernstig verwond raken door de paarden. De PvdD vindt het belangrijk dat de politie zich inzet voor het gebruiken en ontwikkelen van andere methoden voor oproerbeheersing.

  Daarnaast dienen diervriendelijke voorzieningen te worden getroffen voor honden en paarden die niet meer geschikt zijn om te werken.

  Meer informatie

Opkomen voor dierenrechten

Wat we hebben bereikt

 • Hermien en Zus bevrijd van de slacht

  Koe Hermien en haar maatje Zus zijn van de slacht gered. Met de ‘cowfunding’ van de Partij voor de Dieren is ruim 50.000 euro ingezameld, genoeg voor de overname en levensloopregeling van zowel Hermien als de koe waarmee ze ontsnapte. De twee ontsnapte koeien zijn bij koeienrusthuis De Leemweg. Hermien ging er samen met Zus vandoor toen ze op transport werden gezet voor de slacht. Zus werd kort daarna gevangen, maar Hermien wist te ontsnappen en verschuilde zich een paar weken in de bossen bij Lettele in Overijssel. De Partij voor de Dieren besloot met een cowfundingsactie geld in te zamelen om haar te redden.

 • Einde aan paardenleed op de Dam in Amsterdam

  De toeristische paardenkoetsen zijn vanaf april 2019 niet meer welkom op de Dam. De Amsterdamse gemeenteraad stemde in met dit voorstel van de Partij voor de Dieren. De paardenkoetsen zijn dieronvriendelijk en niet passend in de drukke binnenstad. In 2016 sloegen nog twee paarden op de Dam op hol omdat zij in paniek raakten van de drukte, waarbij koetsen omver werden getrokken. Wonderbaarlijk genoeg vielen hierbij geen gewonden. Met de toenemende drukte in Amsterdam is het ook met het oog op de veiligheid een verstandig besluit om de vergunningen van de paardenkoetsen niet te verlengen.

 • Houdverbod voor dierenmishandelaars

  Om dierenmishandeling en -verwaarlozing beter aan te kunnen pakken, komt er een houdverbod als strafmaatregel. Een dierenmishandelaar mag dan maximaal vijf jaar geen dieren meer houden. Momenteel kan de rechter al een houdverbod opleggen, maar alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Als iemand deze maatregel overtreedt, moet de dader zijn volledige straf ondergaan, maar vervalt het houdverbod. Hiermee wordt het risico op herhaling van de dierenmishandeling vergroot en dat is onwenselijk. In de nieuwe situatie kan het houdverbod ook bij lichtere feiten worden opgelegd. Dit zal vooral preventief werken.