Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Zoals de wet de uitdrukking kent ‘als een goed huisvader’, zo zou ook ‘Vadertje Staat’ zich moeten gedragen. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

 • Cultuur en Media

  Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de gezondheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.

  Meer informatie
 • Financiering/kosten

  De kosten in de zorg kunnen omlaag door de bureaucratie aan te pakken. Door een eind te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de top en door de professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten.

  Meer informatie
 • Methoden/behandelingen

  Preventie is de basis van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten. Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger. Inzetten op preventie in de gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk van huisartsen en ziekenhuizen, levert alleen maar voordeel op.

  Meer informatie
 • Onderwijs

  Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament van een vrije, democratische samenleving. Een samenleving bloeit alleen als iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de opleiding te volgen die past bij zijn of haar vermogens. Toegankelijkheid van het onderwijs is een kernwaarde die te allen tijde onze verdediging verdient – en sinds de afschaffing van de basisbeurs zelfs weer moet worden bevochten.

  Meer informatie
 • Preventie

  Preventie is de basis van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten. Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger. Inzetten op preventie in de gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk van huisartsen en ziekenhuizen, levert alleen maar voordeel op.

  Meer informatie
 • Zorgverlening
 • Boetevrij aflossen hypotheken

  De Partij voor de Dieren wil dat banken verplicht worden mee te werken aan een verruimde mogelijkheid tot het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.

  Meer informatie
 • Braakliggend terrein benutten

  De Partij voor de Dieren wil dat braakliggende terreinen worden benut.

  Door de economische crisis zijn veel bouwprojecten stopgezet en liggen veel voormalige bouwterreinen braak. Deze terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven en kunnen de leefbaarheid in de wijk vergroten. Omwonenden moeten actief betrokken worden bij de herontwikkeling van braakliggende terreinen, bijvoorbeeld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling of collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. In de tussentijd kunnen terreinen ingericht worden als bijenveld.

  Meer informatie
 • Cultuurlandschappen bevorderen

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid herstel van cultuurlandschappen bevordert, onder meer door renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen

  Meer informatie
 • Hypotheekrenteaftrek

  De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5 procentpunt te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait. Bestaande hypotheken worden daarbij hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken. Tevens moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

  Meer informatie
 • Kraakverbod

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het kraakverbod. Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen.

  Meer informatie
 • Meergeneratiewoningen aanmoedigen

  De Partij voor de Dieren wil meergeneratiewonen aanmoedigen. Zorg en ondersteuning van ouderen, kinderen en mensen met een beperking moet in de eigen wijk kunnen plaatsvinden. Dit stimuleert de sociale samenhang en gaat eenzaamheid tegen. Tegelijkertijd levert het een besparing in de zorgkosten op.

  Meer informatie
 • Monumenten

  De Rijksoverheid moet herbestemming van monumenten bevorderen en gemeenten stimuleren om cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op te stellen. Historisch waardevolle panden moeten niet gesloopt worden.

  Meer informatie
 • Scheefwonen ontmoedigen

  De Partij voor de Dieren wil de woningmarkt geleidelijk hervormen. In het kader van deze hervormingen willen wij scheefwonen ontmoedigen. Wie met een goed inkomen een sociale huurwoning bezet houdt, moet meer huur betalen, om de doorstroom te bevorderen.

  Meer informatie
 • Sinterklaasfeest voor alle kinderen

  De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat tradities niet statisch zijn, maar altijd meebewegen met hun tijd. Dat geldt ook voor het Sinterklaasfeest. Door een kleine aanpassing door te voeren en te kiezen voor bijvoorbeeld een roetveegpiet, kan de figuur van Zwarte Piet worden ontdaan van (onbedoelde) discriminerende en stereotyperende kenmerken. De Partij voor de Dieren is het eens met de Kinderombudsman, die zegt dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Door Zwarte Piet te ontdoen van stereotype kenmerken, maar de breed gedragen onderdelen van de traditie te behouden, moet het mogelijk zijn elkaar te vinden in plaats van te kwetsen. Zo kunnen we zorgen dat Sinterklaas het kinderfeest wordt zoals het bedoeld is: een groot plezier voor álle kinderen.

  Meer informatie
 • Studentenwoningen

  De Partij voor de Dieren wil dat huurders van (studenten)kamers recht krijgen op huurtoeslag als de huur voldoet aan het puntensysteem. Waar een tekort aan studentenwoningen is, moeten snel duurzame woningen gerealiseerd worden, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen.

  Meer informatie
 • Tiny houses

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid stimulerend beleid voert om ‘tiny-houses’ (verplaatsbare kleine huizen) mogelijk te maken.

  Wie bestaande woningen wil vervangen door kleinere of op eigen erf een tiny-house wil bouwen als meergeneratiewoning mag niet belemmerd worden indien het totale bebouwde oppervlak niet toeneemt.

  Meer informatie
 • Verbeter aanpak leegstand

  De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen. Nieuwbouw van kantoren moet worden gestopt. Leegstaande kantoorpanden worden niet langer fiscaal gestimuleerd via verlaagde OZB-belasting, maar na een half jaar leegstand wordt een leegstandsheffing opgelegd.

  Het moet daarnaast makkelijker worden om lege kantoorpanden een andere functie te geven, zoals wonen.

  De Partij voor de Dieren is tevens tegen het kraakverbod.

  Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen.

  De melding van leegstaande kantoorpanden en winkelruimten moet verplicht worden en er moet een onderhoudsplicht voor gebouwen komen die gebruikt worden voor antikraak.

  Meer informatie
 • Woningbouwcorporaties

  De Partij voor de Dieren vindt dat woningcorporaties een belangrijke maatschappelijke taak vervullen: het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Wel zien we dat deze taak bij veel woningcorporaties uit beeld is geraakt als gevolg van de verzelfstandiging en gebrek aan adequaat toezicht.

  De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de privatisering van woningcorporaties wordt teruggedraaid, en dat grote woningcorporaties worden opgesplitst. We willen de bewoners via versterkte inspraak meer invloed krijgen op het beleid van de woningcorporatie. Ook vinden we het belangrijk dat woningen beter geïsoleerd worden, het liefst wekt elke woning bovendien zijn eigen energie op. Dat levert milieuwinst, banen en een lagere energierekening op.

  We vinden dan ook dat woningcorporaties jaarlijks een deel van hun woningbestand zouden moeten isoleren. De verhuurdersheffing zal dat niet dichterbij brengen. De Partij voor de Dieren heeft vier basisbeginselen, waarop we ons stemgedrag in de Tweede kamer baseren: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Op basis van deze beginselen ontwikkelen we onze standpunten over alle onderwerpen, ook die niet direct betrekking hebben op dieren, natuur en milieu.

  Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat kwalificeren. Uit onderzoek van de schaduwkamer van Maurice de Hond blijkt dat we op deze wijze de wensen van 90 procent van onze kiezers representeren, een veel grotere overeenkomst dan bij de meeste andere partijen het geval blijkt.

  De fractie van de Partij voor de Dieren zit met vijf zetels in de Tweede Kamer. Dit betekent dat zij prioriteiten moet stellen ten aanzien van het aantal onderwerpen en initiatieven waar de fractie een actieve, initiërende rol kan hebben. De fractie stemt uiteraard wel mee over alle onderwerpen.

  De Partij voor de Dieren heeft zich ten doel gesteld om al haar energie te steken in de door andere partijen telkens weer vergeten of slechts als bijzaak geziene onderwerpen dieren, natuur en milieu. We komen op voor alle kwetsbare groepen in de samenleving en voor maximale emancipatie van die groepen. Iedereen kan ervan verzekerd zijn dat ook de huurders op ons kunnen rekenen.

  Meer informatie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Huisdier in zorginstelling stap dichterbij

  Huisdieren moeten mee kunnen naar zorginstellingen. De regering gaat in overleg met de brancheorganisatie van zorgondernemers om dit mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van huisdieren een positieve invloed heeft op de gezondheid en het algemeen welbevinden van ouderen. Ook voor het dierenwelzijn is dit beter. Huisdieren kunnen bij hun baas blijven en worden niet langer uit hun vertrouwde omgeving weggehaald als ouderen niet meer in staat zijn alleen te wonen. Toch zijn in lang niet alle Nederlandse zorginstellingen huisdieren welkom. Daarom is het noodzakelijk dat de minister in overleg gaat met brancheorganisatie ActiZ over hoe zorginstellingen het meenemen van een huisdier breder mogelijk kunnen maken.

 • Natuurinclusief bouwen

  In Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Den Haag wordt ingezet op natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. In veel wijken in Nederland is een gebrek aan groen en natuurinclusief bouwen is hiervoor een goede maatregel.

 • Duurzaamheid in het onderwijs

  Om goed te kunnen werken aan leefbaarheid van de planeet en een groene economie is het belangrijk om aandacht te besteden aan dieren, natuur en milieu. De overheid gaat duurzaamheid in het onderwijs structureel faciliteren en stimuleren. Een duurzame samenleving begint op school, daarom is logisch dat dieren- natuur- en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus hebben het Verdrag duurzaamheid in het onderwijs ondertekend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws