Aanvul­lende vragen Ouwehand over het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melk­gei­ten­hou­derij terug te dringen


Aanvullende vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

1. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren-fractie op 11 februari jongstleden stelde over het niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen [1] stuurde u op 4 maart een bericht [2] dat u de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van 3 weken kunt beantwoorden; kunt u toelichten waarom?

2. Kunt u toelichten waar u precies op doelt als u schrijft: “Vanwege de nodige afstemming betreffende de beantwoording kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoord worden”? Met wie moet u afstemmen betreffende de beantwoording?

3. Zijn er al wel gegevens bekend over de sterfte onder lammeren die in 2018 geboren zijn in de melkgeitenhouderij? Zo nee, hoe is dat mogelijk gelet op uw aankondiging dat per 1 januari 2018 ieder bedrijf per kwartaal inzicht moet geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op het bedrijf zijn geboren? [3]

4. Hebben de bedrijven per kwartaal de cijfers aan u gemeld? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u alle cijfers die al wel beschikbaar zijn per ommegaande doorsturen naar de Kamer, nu u de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn zegt te kunnen beantwoorden?


[1] Kenmerk 2019Z02541
[2] Brief Uitstel beantwoording vragen over sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij , 4 maart 2019, Kenmerk 2019Z02541
[3] Kamerstuk 28286, nr. 939