Vragen Ouwehand over uitspraken van de minister van Buha-Os in de Financial Times over het vrij­han­dels­verdrag met de Mercosur-landen


 1. Klopt het dat u op 8 juli in de Financial Times heeft gezegd dat in het Mercosur-vrijhandelsverdrag is opgenomen dat bedrijven in de Mercosur-landen zich aan onze productiestandaarden moeten houden en dat dit strikt gemonitord zal worden? Zo nee, hoe zit het dan? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat uit de op 12 juli volledige gepubliceerde tekst van het akkoord blijkt dat onder andere op de terreinen dierenwelzijn, gentech en antibioticaresistentie is afgesproken dat de twee handelsblokken alleen maar dialogen worden aangegaan?
 3. Kunt u bevestigen dat de teksten van het akkoord stellen dat onder andere op de gebieden de verdragslanden hun volledige beleidsautonomie houden?
 4. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat de EU hierdoor niet in staat is om af te dwingen dat de Mercosur-landen zich aan de Europese standaarden houden op deze terreinen?
 5. Zo nee, kunt u de precieze bepalingen in het akkoord aanwijzen waaruit blijkt dat de EU dit wel zou kunnen?
 6. Kunt u bevestigen dat op het gebied van de handel en duurzame ontwikkeling, waar ook de bescherming van het Amazoneregenwoud onder valt, er geen afdwingbare afspraken zijn gemaakt?
 7. Kunt u bevestigen dat de EU derhalve geen middel heeft om bescherming van het regenwoud af te dwingen?
 8. Zo nee, kunt u de precieze bepalingen in het akkoord aanwijzen waaruit blijkt dat de EU dit wel zou kunnen?
 9. Kunt u bevestigen dat er geen afdwingbare afspraken in het verdrag zijn opgenomen die het gebruik van landbouwgif in de Mercosur-landen zodanig aan banden gaan leggen dat die landen in ieder geval geen pesticiden zullen gebruiken die verboden zijn in de EU?
 10. Zo nee, kunt u de precieze bepalingen in het akkoord aanwijzen waaruit blijkt dat de EU zou kunnen afdwingen dat de Mercosur-landen dezelfde verboden op pesticiden gaan hanteren bij de teelt van producten die ze naar de EU onder dit akkoord zullen exporteren?
 11. Kunt u bevestigen dat EU-landen vanuit het voorzorgsbeginsel alleen maar handelsbeperkingen kunnen opleggen wanneer het milieu binnen de eigen landsgrenzen in gevaar is, maar niet op basis van de positie die lidstaten wellicht willen innemen dat zij geen vrije markttoegang willen bieden aan producten die gepaard gaan met het in gevaar brengen van het milieu in de Mercosur-landen?
 12. Gezien het feit dat de geconsolideerde teksten beschikbaar zijn, wanneer gaat de regering ‘de balans opmaken’ van de brede voor- en nadelen van het handelsakkoord, inclusief voor de land- en tuinbouwsector, en dit naar de Kamer sturen?
 13. Herinnert u uw uitspraken in de Kamer van 4 juli jl., toen u zei dat de standpuntbepaling van de regering pas zal plaatsvinden nadat de geconsolideerde teksten beschikbaar zijn?
 14. Hoe vallen uw stellige uitspraken over wat in het Mercosur-vrijhandelsverdrag zou zijn opgenomen en uw duidelijke positieve appreciatie van het akkoord in de Financial Times op 8 juli te rijmen met wat u gezegd heeft in de Kamer, gelet op het feit dat de geconsolideerde teksten pas op 12 juli beschikbaar kwamen?
 15. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.ft.com/content/b8be9fda-9f6a-11e9-9c06-a4640c9feebb?FTCamp=engage/CAPI/webapp/Channel_Moreover//B2B