Vragen Ouwehand over de stalbrand in Biezen­mortel en het lot van de varkens die de brand hebben overleefd


Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd.

 1. Hoe en hoe laat werd u geïnformeerd dat op vrijdag 1 februari in Biezenmortel stallen in brand stonden waarin zich 2500-3000 varkens bevonden[1]? Hoe heeft u de ontwikkelingen rond de brand gevolgd?
 2. Erkent u dat de houderijsystemen voor varkens die onder uw verantwoordelijkheid zijn toegestaan in Nederland bestaan uit dit soort stallen waaruit dieren zich onmogelijk kunnen bevrijden als er brand uitbreekt?
 3. Erkent u dat de morele opvatting in de samenleving is dat dieren levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel? Erkent u voorts dat er grote spanning in de samenleving kan en zal ontstaan als de overheid niet in overeenstemming met deze morele opvattingen handelt door toe te staan dat dieren, opgesloten in potdichte stallen, nauwelijks beter worden beschermd tegen brand dan goederen?
 4. Vindt u het nog steeds ‘niet proportioneel’ om brandveiligheidseisen te stellen aan bijvoorbeeld de dakisolatie van stallen en de compartimentering van technische ruimtes, waarmee volgens het onderzoek van de EIB de meeste dierenlevens kunnen worden gespaard als er brand uitbreekt?[2]
 5. Wanneer nam u er kennis van dat de brandweer zei dat ze niet naar binnen konden gaan om de dieren te redden? Erkent u dat ook dit het gevolg is van het beleid waar u verantwoordelijk voor bent, namelijk het opsluiten van dieren in potdichte stallen zonder noemenswaardige brandveiligheidseisen aan de gebouwen waarin de dieren opgesloten zitten?
 6. Heeft er een periodieke elektrakeuring plaatsgevonden in de vier varkensstallen van het bedrijf in Biezenmortel? Zo ja, wat is er bij deze keuring aangetroffen en wat was hierbij de conclusie? Zo nee, hoe is dit mogelijk, aangezien u schreef dat alle varkensstallen voor 1 januari 2019 een (eerste) periodieke elektrakeuring zouden hebben ondergaan? Hoeveel stallen zijn er daadwerkelijk voor 1 januari 2019 gekeurd en hoeveel niet?
 7. Heeft u er kennis van genomen dat ook de sector stelt dat de brand zo snel heeft kunnen verspreiden door de luchtwassers in de stallen, waardoor er “geen houden meer aan is” zoals de voorzitter van de POV stelt in de media?[3] Waarom heeft u een voorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op luchtwassers vanwege het risico op stalbranden afgewezen?
 8. Ging het om een bedrijf dat zowel fokzeugen hield als vleesvarkens vetmestte? Zo nee, hoe zit het dan?
 9. Voor hoeveel dieren waren er dierrechten en (milieu-/omgevings-/natuur)vergunningen afgegeven voor elk van de betreffende vier stallen?
 10. Hoeveel dieren bevonden zich daadwerkelijk in de stallen? Kunt u het antwoord uitsplitsen naar zeugen, biggetjes bij de zeug, gespeende biggen, vleesvarkens en beren? Zo nee, waarom niet?
 11. Hoeveel dieren zijn er precies omgekomen? Kunt u het antwoord uitsplitsen naar zeugen, biggetjes bij de zeug, gespeende biggen, vleesvarkens en beren? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoeveel dieren hebben de brand in de drie afgebrande stallen overleefd[4]? Wat is het lot van deze (naar schatting 10 tot 12) dieren op dit moment? Deelt u de mening dat het maatschappelijk initiatief om deze dieren vrij te kopen en een rustige oude dag te gunnen te prevaleren valt boven het afvoeren van deze dieren naar de slacht of destructie? Zo nee, waarom vindt u dat deze dieren die de brand in hun stal hebben overleefd alsnog moeten worden doodgemaakt?
 13. Kunt u bevestigen dat het vervoeren van deze dieren naar een ander varkensbedrijf met als doel om ze verder te gebruiken als fokzeug of vleesvarken niet (zomaar) is toegestaan op grond van de huidige regelgeving, onder andere met het oog op dierziekten? Zo nee, hoe zit het dan? Deelt u de mening dat het maatschappelijk initiatief om deze dieren vrij te kopen en een rustige oude dag te gunnen te prevaleren valt boven het scenario waarin de dieren opnieuw in een potdichte stal worden gebruikt voor vleesproductie? Zo nee, waarom vindt u dat deze dieren die na de brand in hun stal voor het eerst gras onder hun voeten hebben gevoeld wel weer terug mogen naar een leven als gebruiksvoorwerp in de dichte stallen van de veehouderij?
 14. Klopt het dat er naast de drie afgebrande stallen nog één stal is overgebleven en dat daarin 500 varkens werden gehouden? Was de bezetting daarmee op het maximale niveau? Erkent u dat het niet is toegestaan om extra varkens te plaatsen in een stal die reeds tot de maximale bezetting is volgezet met varkens?
 15. Wat is het huidige lot van de 500 varkens uit de vierde schuur en wat gaat er met deze dieren gebeuren?
 16. Bent u, gelet op de grote maatschappelijke betrokkenheid bij het lot van de dieren die de brand hebben overleefd, bereid deze vragen binnen twee dagen beantwoorden? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.bd.nl/meierij/bijna-3000-varkens-omgekomen-bij-brand-in-biezenmortel-drie-stallen-verwoest~af8e630d/
[2] Brief aanpak stalbranden, 14 januari 2019
[3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2930541/Boeren-zitten-met-groot-dilemma-milieuregels-zorgen-ervoor-dat-brand-zich-sneller-kan-verspreiden
[4] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2929682/Vijfhonderd-varkens-overleven-grote-stalbrand-drie-stallen-met-2500-varkens-volledig-verwoest