Vragen Van Raan over bericht dat overheid glas­tuinbouw hielp CO2-prijs te ontwijken


1) Kent u de berichten “Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken” en “De CO2-heffing die nooit werd geïnd”?[1] [2]

2) Klopt het dat de overheid sinds 2012 glastuinbouwbedrijven actief heeft geholpen om zich te onttrekken aan het Europese emissiehandelssysteem ETS? Zo nee, hoe zit het dan?

3) Klopt het dat van de ruim honderd Nederlandse tuinbouwbedrijven die oorspronkelijk aan het ETS deelnamen, er nu slechts vijftien over zijn? Zo nee, hoe zit het dan?

4) Kunt u een tijdlijn verschaffen van het aantal Nederlandse glastuinbouwbedrijven dat jaarlijks deelnam aan het ETS, inclusief de financiële bijdrage die daarbij werd geleverd?

5) Klopt het dat door deze gang van zaken de Nederlandse tuinders enkele tientallen miljoenen euro’s minder hebben betaald via het ETS? Kunt u deze bedragen specificeren?

6) Erkent u dat deze handelswijze een grote mate van onrechtvaardigheid in zich heeft, mede vanwege het feit dat de glastuinbouw al stevige belastingvoordelen geniet inzake de energiebelasting? Zo nee, waarom niet?

7) Welke boodschap vindt u dat er afstraalt van een overheid die, terwijl de klimaatcrisis in volle gang is, een sector actief helpt met het omzeilen van het betalen van de CO2-prijs?

8) Erkent u dat deze handelswijze schadelijk is voor het vertrouwen van burgers in de wijze waarop de overheid omgaat met haar klimaatdoelen? Zo nee, waarom niet?

9) Wat is uw inzet om dit geschonden vertrouwen te herstellen?

10) Erkent u dat deze handelswijze schadelijk is voor het vertrouwen van burgers in de wijze waarop de overheid omgaat met het handhaven van regelgeving? Zo nee, waarom niet?

11) Wat is uw inzet om dit geschonden vertrouwen te herstellen?

12) Waaruit blijkt dat deze werkwijze geen negatieve impact zal hebben op het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord?

13) Wat is uw inzet om een einde te maken aan deze werkwijze?

14) Wat is uw inzet om de niet-betaalde sommen alsnog te vorderen en ten gunste te laten komen aan het behalen van de klimaatdoelen?

15) Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over de EZK-begroting van 2020?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/25/de-co2-heffing-die-nooit-werd-geind-a3978119