Vragen Van Raan over cofi­nan­ciering door ING van Indo­ne­sische kolen­cen­trale


Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale.[1]

 1. Bent u bekend met het onderzoek “Indonesian Coal-fired Power Exposed to Corruption”?
 2. Kunt u bevestigen dat de ING en enkele Aziatische banken een nieuwe kolencentrale in Indonesië financieren en hierbij op 66 punten internationale standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen schenden? Zo nee, hoe zit het dan?
 3. Kunt u bevestigen dat het hier gaat om onder meer de schending van de Equator Principles, IFC Performance Standards, UN Global Compact en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, op het gebied van mensenrechten, corruptie, klimaat, vervuiling en gebrek aan compensatie van de lokale bevolking voor de te verwachten negatieve impact op hun levensonderhoud als gevolg van de nieuwe kolencentrale?[2] Zo nee, hoe zit het dan?
 4. Deelt u de analyse van de Japanse NGO’s dat de ING het contract voor financiering van deze nieuwe kolencentrale niet had moeten tekenen omdat er op het moment van ondertekening geen garanties waren dat de EPs, UN Global Compact en de OESO Richtlijnen nageleefd zouden worden? Zo nee, waarom niet?
 5. Deelt u de oproep van Japanse NGO’s dat de ING en andere betrokken banken nu tenminste eerst goede due diligence dienen uit te voeren voordat men tot enige nieuwe uitbetaling van de lening voor deze kolencentrale over gaat? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de zorgen van de lokale Indonesische bevolking, die bevreesd is voor lucht- en watervervuiling en al jaren demonstreert tegen de bouw van deze nieuwe kolencentrale in Cirebon (Java) naast een bestaande centrale die in 2012 in gebruik is genomen en voor mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu heeft geleid? Zo nee, waarom niet?
 7. Wat is uw reactie op het interview met een lokale Indonesische boer die vertelt dat de bouwers van de nieuwe kolencentrale in Indonesië hem dreigden neer te schieten als hij zijn land niet zou verkopen ten behoeve van de bouw van de nieuwe kolencentrale?[3]
 8. Welke maatregelen moet de ING, volgens u, nemen om de lokale bevolking te steunen tegen geweld en moet helpen compenseren voor verlies van bezittingen als gevolg van de mede door ING gefinancierde kolencentrale?
 9. Waarom vindt u het acceptabel dat de ING de financiering van de nieuwe kolencentrale in Cirebon continueert, ondanks protesten van de lokale bevolking en herhaaldelijke klachten tegen de ING hierover van Indonesische NGO's?[4] Wanneer en onder welke voorwaarden zou u dit niet acceptabel vinden?
 10. Bent u van mening dat de ING inhoudelijk dient te reageren op klachten van Indonesische NGO’s als gevolg van ING’s financiering van een nieuwe kolencentrale? Zo nee, waarom niet?
 11. Hoe heeft de ING inhoudelijk gereageerd op klachten over negatieve impact op het lokale milieu en mensenrechtenschendingen?[5]
 12. Deelt u de mening dat de klacht van Indonesische NGO’s over negatieve impact voor mensenrechten als gevolg van de financiering van een nieuwe kolencentrale door ING in het kader van dit klachtenmechanisme serieus beantwoord had moeten worden door ING?[6] En als dit nog niet het geval zou zijn, ING dit volgens de letter en geest van het bankenconvenant alsnog dient te doen?[7] Zo niet, waarom niet?
 13. Bent u bereid om de aanbeveling van monitoringscommissie van het bankenconvenant benoemt het belang van bindende wetgeving (op banken en mensenrechten) in haar monitoringsrapport[8], expliciet mee te nemen in de evaluatie van de IMVO convenanten, die voor zomer 2020 gepubliceerd zal worden? Zo nee, waarom niet?
 14. Bent u bereid om u uit te spreken dat banken geen fossiele energiecentrales of andere projecten dienen te financieren als er geen garanties zijn dat tenminste de OESO Richtlijnen en de UNGPs gerespecteerd zullen worden? Zo nee, waarom niet?
 15. Op welke manier verhoudt financiering door een Nederlandse bank van een nieuwe kolencentrale die in 2020 operationeel zal worden en naar verwachting zeker dertig jaar operationeel zal blijven, zich in letter en geest met de oproep van de Secretaris-Generaal van de VN om geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen vanaf 2020?[9]
 16. Bent u bereid om, gelet op onder meer de ernst van klimaatverandering en grote schaal van verlies van biodiversiteit, zich in te zetten voor de verdere aanpassing van de huidige ‘groene’ taxonomie naar een bruine taxonomie voor activiteiten die juist aanzienlijke schade veroorzaken aan mens, dier en milieu, in lijn met de aangenomen motie Van Raan[10]? Zo nee, waarom niet?

[1] https://fd.nl/ondernemen/1327279/ing-zit-in-zijn-maag-met-indonesische-kolencentrale

[2] https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495455/ffgj-cirebon-case-study-english-summary.pdf

[3] https://www.youtube.com/watch?v=wz--Kweoe8Q&feature=youtu.be

[4] https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/nieuws/2019/grote-zorg-over-financiering-omstreden-kolencentrale-in-indonesi%C3%AB-door-ing/

[5] Op 11 december 2017 en 5 februari 2018 hebben Indonesische NGOs tweemaal formeel een klacht ingediend bij ING, geadresseerd aan CEO Ralph Hamers, over de negatieve impact op het lokale milieu en mensenrechtenschendingen als gevolg van de door ING gefinancierde bouw van een nieuwe kolencentrale in Indonesië.

[6] https://www.imvoconvenanten.nl/nl/bancaire-sector/about-this-agreement.

[7] https://www.imvoconvenanten.nl/~/media/imvo/mag/banken/20190705-monitoring-progress-report-year2.pdf (blz 7, punt 32)

[8] artikel 198, blz 32

[9] https://www.businessgreen.com/bg/news/3075378/un-chief-calls-for-ban-on-new-coal-plants-after-2020

[10] Kamerstuk: 35300-58