Vragen Van Raan over de uitrol van 5G


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van EZK en de minister van LNV over de uitrol van 5G.

1. Kent u het bericht ‘Hoe veilig is het nieuwe 5G-netwerk?’[1]

2. Welke toestemming en/of vergunningen dient de Rijksoverheid nog te geven voor het grootschalige gebruik van deze techniek?

3. Kunt u in een tijdlijn aangeven wat de planning is van de uitrol van 5G per regio?

4. Kunt u een schatting geven van het aantal extra antennes dat er in totaal bijgeplaatst moet worden om een dekkend 5G-netwerk te implementeren (in absolute aantallen en in aantal per vierkante kilometer in stad en platteland)?

5. Deelt u de mening dat het verwijderen van bomen (en andere groenvoorzieningen) niet het gevolg zou mogen zijn van de uitrol van het 5G-netwerk? Zo nee, waarom niet?

6. Klopt het dat bomen (en andere groenvoorzieningen) in bepaalde programma’s en/of modellen worden gezien als obstakels bij de planning van 5G-netwerken waar voorheen bomen (en andere groenvoorzieningen) dat predicaat niet hadden? Zo ja, kunt u voorbeelden geven?

7. Op welke manier worden bomen (en andere groenvoorzieningen) gezien als te verwijderen obstakels bij de planning van 5G-netwerken?[2]

8. Is het met de toekomstige uitbreiding van de gemeentelijke bevoegdheden, als gevolg van de invoering van de omgevingswet, mogelijk om bomen (en andere groenvoorzieningen) een andere status (juridisch of anderszins) te geven in planningsdocumenten zoals bestemmingsplannen?

9. Kunt u aangeven welke zelfstandige Nederlandse onderzoeken er zijn verricht naar het effect van elektromagnetische velden (EMV) op mensen en specifiek het gebruik van de mobiele frequenties voor 5G in Nederland?

10. Kunt u aangeven welke zelfstandige Nederlandse onderzoeken er zijn verricht naar het effect van elektromagnetische velden (EMV) op dieren (inclusief insecten) en specifiek het gebruik van de mobiele frequenties voor 5G in Nederland?

11. Kunt u aangeven welke zelfstandige Nederlandse onderzoeken er zijn verricht naar het effect van elektromagnetische velden (EMV) op de natuur en specifiek het gebruik van de mobiele frequenties voor 5G in Nederland?

12. Kunt u aangeven welke andere (internationale) onderzoeken er zijn verricht naar het effect van elektromagnetische velden (EMV) op respectievelijk mensen, dieren (inclusief insecten) en natuur en specifiek het gebruik van de mobiele frequenties voor 5G?

13. Welke onderzoeken bestaan er om de effecten van de verwachte cumulatieve straling van 5G-netwerken op respectievelijk mensen, dieren en natuur in kaart te brengen van de naar schatting 100 en 350 cellen per vierkante kilometer die nodig zijn voor een landelijk dekkend netwerk?[3]

14. Hoe wordt voorkomen dat, door het toegenomen aantal antennes en intensiever gebruik van frequenties, er negatieve cumulatieve effecten ontstaan voor respectievelijk mensen, dieren en natuur?

15. Hoe wordt het voorzorgsbeginsel gewaarborgd dat er geen schadelijke gezondheidseffecten op mensen, dieren en natuur mogen zijn als 5G wordt ingevoerd?

16. Wie is verantwoordelijk voor het voorkomen van negatieve cumulatieve effecten van elektromagnetische velden (EMV) als gevolg van de grootschalige uitrol van 5G?

17. Kunt u een zo volledig mogelijk internationaal overzicht verschaffen van alle 5G-normen (ICNIRP ‘mobile telephones’ en ‘base station’-normen, of de voor Nederland hiervan afgeleide normen) voor mensen, dieren en natuur?

18. Kunt u aangeven hoe deze 5G-normen voor mensen, dieren en natuur zich door de tijd hebben ontwikkeld, in Nederland en in het buitenland?

19. Welke besluiten met betrekking tot de vaststelling of verandering van Nederlandse EMV-normen als gevolg van de uitrol van 5G in Nederland staan het komende jaar op de agenda?

20. Zijn de staatssecretaris en minister het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is om meer wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de gevolgen van (veranderingen in) het gebruik van de telecom-frequenties op mensen, dieren en natuur, alvorens grootschalige uitrol van 5G toe te staan? Zo nee, hoe garandeert u dat er geen schadelijke gevolgen zullen zijn?

[1] https://frieschdagblad.nl/2019/9/3/hoe-veilig-is-het-nieuwe-5g-netwerk?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

[2] https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf

[3] https://www.smallcellforum.org/press-releases/small-cell-forum-unveils-operator-research-showing-accelerating-densification-enterprise-deployments-road-5g/