Vragen Van Raan over het integraal verwerken van klimaat­lessen in het Itali­aanse onderwijs


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijs.

1) Kent u de berichten “Italy’s Students Will Get a Lesson in Climate Change. Many Lessons, in Fact en “Nieuw vak op Italiaanse scholen: Klimaatles”?[1] [2]

2) Kunt u een inhoudelijk overzicht verschaffen van de Italiaanse plannen om vanaf volgend schooljaar in alle leerjaren lessen te organiseren over de klimaatcrisis en duurzaamheid?

3) In hoeverre heeft de voorgenomen inhoud van de Italiaanse klimaatlessen al een plaats in het huidige Nederlandse onderwijs?

4) Welk deel van de voorgenomen inhoud van de Italiaanse klimaatlessen zou nieuw zijn voor het Nederlandse onderwijs?

5) Op welke wijze gaat Italië de voorgenomen klimaateducatie in de praktijk integreren in het hele curriculum?

6) Klopt het dat Italië een commissie heeft aangesteld, met daarin o.a. Kate Raworth, om als “peer reviewer” te kijken naar het curriculum? Zo nee, hoe zit het dan?

7) Hoe verhouden de Italiaanse plannen zich tot de inhoud en het proces van de Nederlandse curriculumherziening?

8) Erkent u dat duurzaamheid in het onderwijs een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu, later, hier en elders? Zo nee, waarom niet?

9) In hoeverre is in het proces van de Nederlandse curriculumherziening gewerkt met de strekking van de aangenomen motie Ouwehand, die oproept om te onderzoeken hoe duurzame ontwikkeling op integrale wijze in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd zou kunnen worden?[3]

10) Kunt u een historisch overzicht verschaffen van de stappen die, sinds het aannemen van de motie Ouwehand (2014), zijn gezet in de richting van het integraal faciliteren van duurzame ontwikkeling en klimaateducatie in het Nederlandse onderwijs?

11) Kunt u, met het oog op de aangenomen motie Van Raan over een toezichthoudende rol voor de Onderwijsinspectie bij onderwijselementen georganiseerd door bedrijven, aangeven hoe u eventuele ondermijning van op wetenschappelijke inzichten gebaseerde klimaat- en duurzaamheidseducatie gaat voorkomen?[4]

[1] https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/europe/italy-schools-climate-change.html

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-vak-op-italiaanse-scholen-klimaatles~b0e6b0d2/b

[3] Motie Ouwehand (34000-XII-46):

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-duurzame-ontwikkeling-op-integrale-wijze-in-het-nederlands-onderwijs-faciliteren

[4] Motie Van Raan (35300-VIII-71):

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-over-het-inspecteren-van-lesmateriaal-van-bedrijven