Vragen Van Raan over niet-nood­za­ke­lijke Wnb-vergun­ningen en miljoenen SDE+ subsidie die op de plank blijven liggen


Schriftelijke vragen van het lid Van Raan aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Wnb vergunningen die niet noodzakelijk zijn voor het aanvragen van SDE+ subsidies waardoor miljoenen euro’s subsidie op de plank blijven liggen.

 1. Klopt het dat op dit moment, qua vergunningen, alleen een Wabo vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) nodig is voor het aanvragen van een SDE+ subsidie?
 2. Klopt het dat een Wnb vergunning (Wet Natuurbescherming) op dit moment niet noodzakelijk is voor het aanvragen van een SDE+ subsidie?
 3. Klopt het dat de RVO vereist dat een project moet voldoen aan de volledigheidseisen om in aanmerking te komen voor een SDE+ subsidie?
 4. Kunt u aangeven waarom voor biomassaprojecten een Wnb vergunning niet is opgenomen in de lijst van eisen?
 5. Kunt u aangeven waarom er geen koppeling bestaat tussen de Wnb vergunning en de SDE+ aanvraag?
 6. Heeft het ministerie richting gegeven aan de wijze waarop de RVO uitvoering geeft aan de SDE+ subsidieverstrekking? Zo ja, kunt u die instructie of richtlijn aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
 7. Klopt het dat er nu SDE+ gelden gereserveerd staan voor biomassa projecten die wegens het ontbreken van een Wnb vergunning niet gerealiseerd kunnen worden?
 8. Klopt het dat die gelden voor minimaal 4 jaar vaststaan?
 9. Klopt het dat daarmee geld op de plank ligt dat ook ingezet had kunnen worden voor andere projecten voor duurzame energie opwek zoals wind en zon?
 10. Kunt u aangeven voor hoeveel projecten er momenteel sprake is van bovengenoemde situatie?
 11. Kunt u aangeven hoeveel geld er daarmee ‘op de plank blijft liggen’?
 12. Bent u bereid om voor toekenning van een SDE+(+) subsidie voortaan verplicht te stellen dat zowel de Wabo als de Wnb vergunning onherroepelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u aangeven waarop de vergunningsvrijstelling voor biomassacentrales met een vermogen kleiner dan 15 MW in het Besluit Omgevingsrecht gebaseerd is?
 14. Zijn biomassacentrales met een vermogen kleiner dan 15 MW wel vergunningsplichtig onder de Wnb? Zo nee, waarom niet?