Vragen Van Raan over Shell’s kinder­mar­ke­ting­fes­tival Gene­ration Discover 2019


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van OCW en EZK over Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019.

1) Kent u het bericht op de website van Generation Discover, waaruit blijkt dat Shell’s kindermarketingfestival dit jaar van 2 tot en met 6 oktober wordt georganiseerd in Ahoy, Rotterdam?[1]

2) Onderschrijft u de volgende stelling van prins Charles: “"I am firmly of the view that the next 18 months will decide our ability to keep climate change to survivable levels and to restore nature to the equilibrium we need for our survival”?[2] Zo nee, waarom niet?

3) Kent u de berichten “Shell is not a green saviour; it’s a planetary death machine” en “Shell boort meer olie en gas op ondanks klimaatbelofte”?[3] [4]

4) Erkent u dat Shell’s toenemende productie van olie en gas en het voornemen van Shell om nog meer te gaan investeren in deze sectoren haaks staan op het leveren van een maximale inspanning om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te realiseren? Zo nee, waarom niet?

5) Kent u het bericht “Shell grote speler in fossiel lesmateriaal”?[5]

6) Erkent u dat tijdens afgelopen edities van Generation Discover er telkens voorbeelden zijn aangetroffen van door Shell opgestelde “lesmaterialen” waarin de fossiele bedrijfsbelangen van Shell het wonnen van wat nodig is om ons klimaatbeleid in lijn te brengen met het Parijsakkoord?[6] [7] [8] [9] Zo nee, waarom niet?

7) Acht u het verantwoord dat Shell op een eerdere editie van Generation Discover reclame maakte voor de fossiele brandstof GTL?[10] Zo ja, waarom?

8) Herinnert u zich de tijdens een eerdere editie van Generation Discover door Shell gepresenteerde “energiemix” voor 2050, die volgens Shell voor 70% uit kolen, olie en gas zou bestaan?[11]

9) Erkent u dat een dergelijke energiemix in 2050 er voor zal zorgen dat Nederland haar eigen klimaatdoelstellingen niet gaat halen? Zo nee, waarom niet?

10) Erkent u dat juist de jongeren van nu, tevens doelgroep van Shell’s kindermarketing, daar uiteindelijk de grote gevolgen van zullen ondervinden? Zo nee, waarom niet?

11) Beschouwt u, in de context van het fossiele winstmodel van Shell, (delen van) eerdere edities van techniekfestival Generation Discover als vorm van “greenwashing”, zijnde het mensen doen geloven dat Shell meer doet voor het klimaat, natuur en milieu dan werkelijk het geval is?[12] [13] Zo nee, waarom niet?

12) Hoe gaat u borgen dat tijdens Generation Discover 2019 geen nieuwe incidenten zullen plaatsvinden met lesmateriaal dat in strijd is met de klimaatdoelstellingen?

13) Hoe gaat u borgen dat tijdens Generation Discover 2019 geen schendingen plaatsvinden van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’?

14) Herinnert u zich nog het verstandige besluit van tientallen Haagse basisscholen om de vorige editie van dit kindermarketingfestival te boycotten?[14]

15) Deelt u de mening dat scholen, ouders, leraren en leerlingen, bij het maken van de keuze om wel of niet af te reizen naar Generation Discover 2019, gebaat zouden kunnen zijn bij enige informatie over de eerdere incidenten met door Shell opgesteld lesmateriaal dat afbreuk deed aan de kansen op een leefbare aarde in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

16) Bent u bereid om de Nederlandse scholen nog eens te attenderen op deze incidenten en de bedrijfsbelangen van Shell, zodat zij volledig geïnformeerd een afweging kunnen maken om wel of niet naar Generation Discover 2019 af te reizen en de aldaar aanwezige lesmaterialen in hun context te kunnen plaatsen? Zo nee, waarom niet?

17) Welke rollen zullen politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van ministeries en (lokale) overheidsinstellingen spelen in aanloop naar- en tijdens dit festival? Kunt u deze rollen afzonderlijk benoemen?

18) Wat gaat u doen om te voorkomen dat het fossiele imago van Shell blijft kleven aan deze politieke en ambtelijke vertegenwoordigers?

19) Bent u bereid om deze politieke en ambtelijke vertegenwoordigers vriendelijk in overweging te geven hun deelname aan kindermarketingfestival Generation Discover te annuleren? Zo nee, waarom niet?

20) Gaan er op directe of indirecte wijze publieke middelen (geld, FTE’s, campagne) naar Generation Discover 2019? Zo ja, erkent u dat Shell rijk genoeg is en er dus geen publieke middelen zouden moeten worden vrijgemaakt voor Generation Discover? Zo nee, waarom niet?

21) Bent u bereid om deze steun via publieke middelen in te trekken? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.generationdiscover.nl/primair-onderwijs/generation-discover-festival.html#iframe=L3BhZ2VzL2luZm8

2 https://www.bbc.com/news/science-environment-48964736

3 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/26/shell-not-green-saviour-death-machine-greenwash-oil-gas

4 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/02/shell-boort-meer-olie-en-gas-op-ondanks-klimaatbelofte-a3968916

5 https://fossielvrijonderwijs.nl/2019/04/29/shell-in-het-basisonderwijs-middelbare-school/

6 https://fossielvrijonderwijs.nl/2017/10/31/reclame-code-commissie/

7 https://fossielvrijonderwijs.nl/2019/05/02/persbericht-burgerbeweging-dient-klacht-in-tegen-shell-voor-misleidende-kinderreclame/

8 https://fossielvrijonderwijs.nl/2019/04/29/shell-in-het-basisonderwijs-middelbare-school/

9 https://fossielvrijonderwijs.nl/2019/05/02/persbericht-burgerbeweging-dient-klacht-in-tegen-shell-voor-misleidende-kinderreclame/reclame-gtl-fuel-kinderfestival-generation-discover-shell-2/

10 https://fossielvrijonderwijs.nl/2019/05/02/persbericht-burgerbeweging-dient-klacht-in-tegen-shell-voor-misleidende-kinderreclame/reclame-gtl-fuel-kinderfestival-generation-discover-shell-2/

11 https://fossielvrijonderwijs.nl/2017/10/31/reclame-code-commissie/

12 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/26/shell-not-green-saviour-death-machine-greenwash-oil-gas

13 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/02/shell-boort-meer-olie-en-gas-op-ondanks-klimaatbelofte-a3968916

14 https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-tientallen-haagse-basisscholen-shell-festival-generation-discover-boycotten