Vragen Van Raan/Wassenberg over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels


Aanvullende vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de ministers van I&W en LNV over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels.

1) Kent u het bericht ‘Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels’ en de berichten over de brandbrief van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL)? [1] [2] [3] [4] [5] [6]

2) Wat is uw reactie op de stelling dat “tot nog toe is echter geweigerd om meer vogelonderzoek te verrichten, bijvoorbeeld met een radar die de verre omgeving van Lelystad Airport kan bereiken. In het MER Lelystad Airport werd vogelonderzoek uitgevoerd met een KNMI-weerradar De Bilt, met een reikwijdte van maximaal 25 km, die het 50 km verderop gelegen Lelystad Airport nooit kan zien”?[7]

3) Deelt u de zorgen over mogelijk zeer vergaande maatregelen om vogels te verjagen om vogelaanvaringen te voorkomen, zoals o.a. werd geuit door de Vogel- en Natuurwacht Flevoland, Vogelbescherming Nederland en Dierbaar Flevoland?[8] Zo nee, waarom niet?

4) Erkent u dat het openen van een vliegveld schadelijk is voor de omringende natuurgebieden, zoals de Friese Meren, Gaasterland, het IJsselmeer, de Randmeren, de Weerribben, Rottige Meenthe, Zwarte Water en de Oostvaardersplassen? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat er mogelijk vogels zullen worden gedood voor Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?

6) Op welke wijze bent u voornemens om te voorkomen dat vogels gedood worden?

7) Kunt u bevestigen dat het Luchthavenbesluit is genomen “op basis van onderzoek waaruit zou blijken dat er geen grootschalige verstoringen rondom het vliegveld nodig zouden zijn voor de vliegveiligheid”?[9] Zo nee, waarom niet?

8) Kunt u toelichten wat er onder “grootschalige verstoringen” wordt verstaan in het kader van veiligheid, maar ook in het kader van het natuurlijke gedrag van vogels? Zo nee, waarom niet?

9) Kunt u bevestigen dat het door de Gedeputeerde Staten van Flevoland op 20 december 2018 goedgekeurde ‘Faunabeheerplan 2019-2023’ ook melding maakt van “het opzettelijk verontrusten van vogels in een aanvlieg- en vertrekzone van ruim 5 bij 14 kilometer bij Lelystad Airport”?[10]

10) Deelt u de mening dat het “besluit tot uitbreiding van de luchthaven op basis van onvoldoende onderbouwde argumenten is genomen”?[11] Zo nee, waarom niet?

11) Deelt u de mening dat de MER tekort geschoten is? Zo nee, waaruit blijkt dat de MER voldoende zou zijn ingegaan op (het verstoren van) vogelpopulaties en het risico op vogelaanvaringen?

12) Deelt u de mening dat het Luchthavenbesluit vanwege nu geconstateerde gebreken moet worden opgeschort? Zo nee, waarom niet?


Reeds ingediende vragen:

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van I&W en LNV over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels.

1) Kent u het opiniestuk van Kees de Pater van de Vogelbescherming: ‘Gevolgen van Lelystad Airport zijn voor vogels niet te overzien’ in De Stentor?[1]

2) Wat is uw reactie op de analyse van de heer De Pater van de Vogelbescherming?

Bent u het eens met zijn analyses? Zo nee, waarom niet en op welke punten?

3) Hoe vaak hebben u en uw voorgangers in de afgelopen jaren gesproken met vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties over Lelystad Airport?

4) Op welke manier heeft u de inhoud uit deze gesprekken meegenomen naar uw luchtvaartbeleid?

5) Kent u het opiniestuk van Kees de Pater (Vogelbescherming) en Marius Bouscholte (Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland) uit 2015: ‘Eerst deugdelijk onderzoek, dan pas besluit uitbreiding vliegveld Lelystad’?[2]

6) Kent u de oproep van de Vogelbescherming uit 2017 om pas op de plaats te maken in het dossier Lelystad Airport en eerst alle aspecten rondom de aanwezigheid en het natuurlijke gedrag van vogels op correcte wijze te onderzoeken? Waarom is er geen gehoor gegeven aan die oproep?

7) Kent u het opiniestuk van Kees de Pater (Vogelbescherming) uit 2017: ‘Vergeet de vogels niet in het gebakkelei over Lelystad Airport’?[3] Zo ja, in hoeverre heeft u rekening gehouden met de oproep “Het zou verstandig van de bewindslieden zijn er rekening mee te houden dat er straks niet, of veel minder, gevlogen kan worden”? Waaruit blijkt dat?

8) Deelt u de mening dat, in de context van het openen van een vliegveld pal naast een natuurgebied waar o.a. vele vogels leven, de visies van natuur- en milieuorganisaties zeer ter zake doen?

9) Erkent u dat het u kennelijk nog niet gelukt is om de zorgen bij deze organisaties weg te nemen? Zo nee, waaruit blijkt dat deze zorgen verdwenen zijn?

10) Bent u bereid om de Vogelbescherming en andere natuur- en milieuorganisaties op korte termijn uit te nodigen bij u op het ministerie om u te laten bijpraten over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels? Zo nee, waarom kan de topman van Air France-KLM zomaar bij u binnenwandelen[4], terwijl u de Vogelbescherming in de kou laat staan?

11) Deelt u het inzicht dat er nog steeds geen goed beeld bestaat van de vliegbewegingen van vogels rondom het vliegveld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn niet alle typen volgens onderzocht, is er geen gebruik gemaakt van de beste opsporingstechnieken en bleef het onderzoek slechts beperkt in duur en omvang?

12) Vindt u het belangrijk dat er geen massaslachting zal plaatsvinden onder gierzwaluwen boven het IJsselmeer en Markermeer? Zo ja, waarom is er geen aandacht voor deze specifieke groep vogels in de plannen voor Lelystad Airport?

13) Bent u bereid om de natuur- en milieuorganisaties opdracht en budget te geven om met extra onderzoek te komen naar de aanwezigheid en het natuurlijke gedrag van alle typen vogels die leven in de buurt van vliegvelden en vliegroutes? Zo nee, waarom niet?

14) Bent u bereid om uw luchtvaartbeleid aan te passen aan de inzichten die uit een dergelijk onderzoek zouden komen?

15) Erkent u dat het niet-openen van Lelystad Airport, wat vanwege een logische krimp van de luchtvaart prima mogelijk is, gunstig zou zijn voor de natuur? Zo nee, waarom niet?[1] Flevopost, 28 januari 2019: ‘Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels’.

[2] De Stentor, 29 januari 2019: Actiegroepen sturen brandbrief naar minister: ‘Vliegen vanaf Lelystad Airport te gevaarlijk’.

[3] Veluweland, 29 januari 2019: ‘Vliegen naar Lelystad Airport te gevaarlijk’.

[4] Flevopost, 29 januari 2019: Vliegen naar Lelystad Airport gevaarlijk tijdens vogeltrek.

[5] De Noordoostpolder, 29 januari 2019: Vliegen naar Lelystad Airport gevaarlijk tijdens vogeltrek.

[6] De Gelderlander, 29 januari 2019: Actiegroepen sturen brandbrief naar minister: ‘Vliegen vanaf Lelystad Airport te gevaarlijk’.

[7] Veluweland, 29 januari 2019: ‘Vliegen naar Lelystad Airport te gevaarlijk’.

[8] Flevopost, 28 januari 2019: ‘Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels’.

[9] Flevopost, 28 januari 2019: ‘Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels’.

[10] Flevopost, 28 januari 2019: ‘Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels’.

[11] Flevopost, 28 januari 2019: ‘Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels’.

[1] De Stentor, 19 januari 2019: ‘Gevolgen van Lelystad Airport zijn voor vogels niet te overzien’.

[2] http://geenvliegroutesbhz.blogspot.com/2015/03/opinie-eerst-deugdelijk-onderzoek-dan.html

[3] https://www.trouw.nl/opinie/vergeet-de-vogels-niet-in-het-gebakkelei-over-lelystad-airport-~ab87feb1/

[4] https://www.upinthesky.nl/2019/01/17/ceo-air-france-klm-komt-langs-in-den-haag/