Vragen Van Raan/Wassenberg over kero­si­ne­pro­jecten in Rotterdam en Delfzijl


Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van I&W over kerosineprojecten in Rotterdam en Delfzijl.

1) Kent u het bericht “Schiphol en Rotterdam Airport gaan inzetten op synthetische kerosine”?[1]

2) Kunt inzichtelijk maken op welke wijze er publieke middelen (geld, materiaal, etc.) ter beschikking staan aan de proefopstelling voor synthetische kerosine op Rotterdam The Hague Airport? Hoe verhouden deze publieke middelen zich tot het privaat gefinancierde deel van de begroting van de proefopstelling voor synthetische kerosine?

3) Op welke wijze is er sprake van overheidsdeelname aan de stichting Innovatieprogramma Rotterdam The Hague Innovation Airport die recent werd opgericht?

4) Kunt inzichtelijk maken op welke wijze er publieke middelen (geld, materiaal, etc.) ter beschikking staan aan de stichting Innovatieprogramma Rotterdam The Hague Innovation Airport?

5) Kent u het bericht “Delfzijl krijgt grote raffinaderij voor biokerosine”?[2]

6) Kunt inzichtelijk maken op welke wijze er publieke middelen (geld, materiaal, etc.) ter beschikking staan aan de biokerosinefabriek in Delfzijl?

7) Kunt u inzichtelijk maken wat er allemaal en in welke hoeveelheden zal worden bijgemengd in het eindproduct van de biokerosinefabriek in Delfzijl?

8) Kunt u van al deze ingrediënten aangeven waar deze geproduceerd worden en wat de bijkomende uitstoot is van broeikasgassen en schadelijke stoffen tijdens het productieproces en het transport naar Delfzijl?

9) Erkent u dat de productie van biobrandstoffen wereldwijd gepaard gaat met grootschalige vernietiging van natuur? Zo nee, waarom niet?

10) Onderschrijft u de stelling van de Europese koepel van wetenschapsacademies (EASAC) dat we moeten erkennen dat houtige biomassa een enorm lange teruggroeitermijn kent?[3] [4] Zo nee, waarom niet?

11) Kunt u inzichtelijk maken wat de hoeveelheid boskap en biodiversiteitsverlies zal zijn die direct of indirect gepaard zal gaan met de productie van biokerosine in Delfzijl? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier vindt u het verantwoord om dergelijke grote hoeveelheden biobrandstoffen te produceren?

12) Kunt u uitsluiten dat de voorgenomen productie van biokerosine gepaard zal gaan met fraude?

13) Kunt een uitgebreide toelichting geven op het fraudebeeld bij de productie van biokerosine, inclusief aspecten van handhaving, ketencontrole en het aantal beschikbare FTE voor handhaving en ketencontrole?

14) Kent u het bericht “Schoner vliegen met duurzame kerosine: goed begin, maar niet dé oplossing”?[5]

15) Onderschrijft u de stelling van Paul Peeters (lector aan NHTV Breda University of Applied Sciences) dat in 2030 circa 9 procent van de kerosine vervangen kan zijn door biobrandstof en dat dat de “totale CO2-uitstoot in de luchtvaart naar schatting met 4 tot 6 procent terug zou dringen”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, erkent u dat we de tijd niet meer hebben om nog jarenlang te wachten op de luchtvaartsector?

16) Onderschrijft u de stelling van Paul Peeters dat “als de luchtvaart in het huidige tempo doorgroeit bio-kerosine geen zoden aan de dijk zet”? Zo nee, waarom niet?

17) Erkent u dat een stevige volumekrimp van het aantal vliegbewegingen meer winst oplevert dan de voorliggende plannen rond brandstofinnovatie? Zo nee, waarom niet?

18) Erkent u dat een stevige volumekrimp van het aantal vliegbewegingen onvermijdelijk is om de luchtvaart binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid te krijgen? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.trouw.nl/groen/sch...

2 https://www.nu.nl/klimaat/5910...

3 https://www.groene.nl/artikel/...

4 https://www.trouw.nl/groen/waa...

5 https://nos.nl/artikel/2286525...