Vragen Wassenberg over beelden waaruit blijkt dat circus Freiwald zich opnieuw niet aan wet houdt


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de beelden waaruit blijkt dat circus Freiwald zich opnieuw niet aan de wet houdt en een olifant daarvan de dupe is.

1. Kent u de beelden van de olifant van circus Freiwald, die aangeraakt wordt door publiek in Heerlen? [1]

2. Kunt u bevestigen dat één van de voorwaarden verbonden aan de tijdelijke ontheffing voor circus Freiwald (voor het meereizen, verplaatsen en op het circusterrein houden van een olifant) een verbod op direct contact is, dat wil zeggen het aanraken van de olifant door publiek? [2]

3. Kent u de uitspraak van uw ambtsvoorganger dat ‘het dierenwelzijn van Buba voldoende gediend is met een verbod op optreden en een verbod op direct contact’? [3] Zo ja, kunt u bevestigen dat een overtreding van het verbod op direct contact een ernstige aantasting van het welzijn van de olifant kan betreffen?

4. Erkent u dat de beelden geen enkele twijfel laten dat sprake is van een overtreding van deze voorwaarde door circus Freiwald?

5. Erkent u dat uit de beelden blijkt dat de kennelijke dompteur dit aanraken door het publiek aanmoedigt door met een emmer wortels voor de olifant uit te lopen en deze wortels uit te delen onder de omstanders?

6. Kunt u aangeven of de NVWA handhavend op zal treden tegen circus Freiwald?

7. Wordt in de risicoanalyse van de NVWA inmiddels rekening gehouden met het feit dat er een verhoogde kans is dat circus Freiwald de regels aan zijn laars lapt, gezien de geschiedenis van voorvallen van de voorgaande jaren? [4] Kunt u dat toelichten?

8. Kunt u uiteenzetten hoe vaak de NVWA het circus gecontroleerd heeft in de periode 2015-2019?

9. Kunt u uiteenzetten of er in de periode 2015-2019 overtredingen zijn geconstateerd en of dit geleid heeft tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u bereid de inspectierapporten met de Kamer te delen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

11. Kunt u toelichten of u de hoeveelheid en de mate van overtredingen zorgwekkend vindt?

12. Kunt u toezeggen dat de NVWA het circus regelmatig zal inspecteren? Zo nee, waarom niet?

13. Op basis van welk (maatschappelijk) belang is de tijdelijke ontheffing voor circus Freiwald in 2017 opnieuw verleend?

14. Kunt u toelichten aan welke termijn moet worden gedacht bij een ‘tijdelijke’ ontheffing?

15. Kan er na het aflopen van de tijdelijke ontheffing voor Circus Freiwald op 30 juni 2020 opnieuw een tijdelijke ontheffing worden verleend? Zo ja, bent u dat van plan en op basis van welke criteria?

16. Bent u bereid tegen die tijd de Kamer te informeren over uw voorgenomen besluit?

17. Kent u het oordeel van drie dierenartsen dat de olifant ‘mentaal en fysiek’ in staat is om herplaatst te worden [5]?

18. Kent u de uitspraak van uw ambtsvoorganger dat ‘in de ideale situatie alle wilde dieren onmiddellijk na de inwerktreding [sic] van het verbod op wilde dieren in het circus zijn opgevangen in een opvangcentrum’? [6] Staat u nog steeds achter die uitspraak?

19. Kunt u toezeggen dat u bij de beoordeling van een eventuele verlenging van de tijdelijke ontheffing, opnieuw zal zoeken naar een geschikte opvangplek voor de olifant in Europa, aangezien het ontbreken van een opvangplek de reden is dat een tijdelijke ontheffing destijds is verleend? Zo ja, wie zal worden gevraagd te zoeken naar een opvangplek? Zo nee, waarom niet?

20. Is het juist dat uw ambtsvoorganger heeft toegezegd daar een bemiddelende rol in te spelen? [7] Bent u van plan zich aan die toezegging te houden? Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? Zo nee, waarom niet?

21. Kunt u zich voorstellen dat mensen het onverteerbaar vinden dat een circus bijna 5 jaar na de invoering van het verbod op wilde dieren in circussen nog altijd een olifant mee mag laten reizen?

22. Kunt u zich voorstellen dat het rechtsgevoel van mensen wordt aangetast dat een circus met een dergelijke uitzonderingspositie de voorwaarden van die positie ook nog eens aan zijn laars lapt? Deelt u de mening dat hier tegenop getreden moet worden?

23. Deelt u de mening dat de olifant een beter leven verdient dan zijn dagen te slijten in een circus?

[1] https://www.1limburg.nl/circus...

[2] https://www.rvo.nl/onderwerpen... ; http://parlisweb/parlis/c4bf3e... , antwoord 6

[3] http://parlisweb/parlis/c4bf3e... , antwoord 7

[4] https://www.ad.nl/binnenland/c... ; https://vroegevogels.bnnvara.n...

[5] http://parlisweb/parlis/c4bf3e... , antwoord 1

[6] Idem, antwoord 2,3

[7] http://parlisweb/parlis/8a983b... , antwoord 3