Vragen Wassenberg over de gruwe­lijke wereld achter de handel in cavia’s.


Vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit over de gruwelijke wereld achter de handel in cavia’s.

1. Kent u de uitzending van Kassa van zaterdag 24 november 2018 over de ernstige misstanden in de fokkerij van en handel in cavia’s? [1]

2. Hoeveel cavia’s worden er jaarlijks verkocht in Nederland? Was u op de hoogte van de manier waarop cavia’s worden gehuisvest, behandeld en getransporteerd in groothandels? Zo nee, waarom niet?

3. Welk toezicht is er in Nederland op de (tussen)handel in cavia’s?

4. Hoe vaak is de NVWA in de afgelopen vier jaar op inspectie geweest bij tussenpartijen die handelen in cavia’s? Welke overtredingen van de Wet dieren en het Besluit Houders van dieren zijn er daarbij geconstateerd? Welke bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen zijn er in die periode opgelegd?

5. Is de door Kassa bezochte groothandel in cavia’s bij u bekend? Zijn er bij deze handelaar recentelijk inspecties uitgevoerd door de NVWA en/of andere toezichthoudende instanties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kwam er uit de inspectie(s) naar voren en welke maatregelen zijn genomen tegen de handelaar?

6. Wat is uw reactie op het verhaal van een oud-medewerker van de groothandel, die vertelt hoe in de handel zieke dieren in de praktijk niet naar een dierenarts worden gebracht, maar worden doodgeslagen? Klopt het dat dit een strafbaar feit is?

7. Wordt hier door de NVWA op gecontroleerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke schaal gebeurt het dat zieke dieren door de houder zelf worden gedood?

8. Weet u hoe vaak in Nederland bij de caviafokkerij en de caviahandel en -tussenhandel ‘culling’ voorkomt (het doden van gezonde dieren door de houder, omdat het dier bijvoorbeeld een ongewenste kleur heeft, of omdat het dier te oud is om nog een goede prijs op te brengen)? Zo nee, waarom ontbreekt dat overzicht? Bent u bereid dit te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

9. Werkt het feit dat cavia’s voor de wet productiedieren zijn en ook op die wijze gefokt en verhandeld mogen worden, waarbij iedere extra uitgave aan bijvoorbeeld dierenarts of medicijnen er een is die de prijs van het ‘product’ omhoog stuwt, dit soort praktijken in de hand? Zo nee, waarom niet?

10. Wat is uw reactie op het feit dat de betreffende groothandel cavia’s verkoopt met een ontsteking van het oogslijmvlies (Chlamydia caviae)? Bent u op de hoogte dat de bacterie die deze ziekte bij cavia’s veroorzaakt bij mensen oogontsteking en longontsteking kan veroorzaken?[2] Klopt het dat het verkopen van zieke dieren strafbaar is? Welke actie gaan u en uw collega van J&V ondernemen tegen de verkoper van de zieke cavia’s?

11. Welk effect van voorlichting voor de potentiële koper van een huisdier verwacht u, wanneer deze koper niet kan controleren wat de dierenwelzijnsomstandigheden zijn bij de groothandel, aangezien deze vrijwel altijd gesloten zijn voor particulieren en dierenwinkels?

12. Wat is uw reactie op de beelden waarin een verkoper van de dierenwinkel onjuiste informatie aan een mogelijke koper geeft over zorg die nodig is voor een cavia door te stellen dat een cavia best solitair gehouden kan worden en dat het dier voldoende heeft aan ‘genoeg knuffelen’? Klopt het dat dit strafbaar is?

13. Deelt u de mening van de dierenarts die in de uitzending zegt dat de manier waarop cavia’s in glazen bakken of ‘diereilanden’ tentoongesteld worden aan potentiële kopers slecht is voor het welzijn van de cavia’s? Bent u bereid een verbod in te stellen op het tentoonstellen van dieren voor de verkoop in zogenaamde diereilanden, analoog aan het verbod op het tentoonstellen van dieren in etalages?

14. Vormen de misstanden die in bovengenoemde uitzending aan bod komen aanleiding om uw beleid op het tegengaan van broodfok, impulsaankopen en de verkoop van huisdieren via dierenwinkels en tussenpartijen aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?

15. Bent u bereid een einde te maken aan zelfregulering door de sector, nu blijkt dat misstanden zich blijven voordoen, consumenten en dierenwinkels niet goed op de hoogte zijn van de omstandigheden waarin de dieren gefokt en gehouden voor ze bij hen terecht komen, en de ernst van de situatie gebagatelliseerd wordt door de brancheorganisatie?

[1] https://kassa.bnnvara.nl/gemis...
[2] https://www.wur.nl/nl/nieuws/L...