Vragen Wassenberg over de uitverkoop van natuur­ge­bieden


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitverkoop van natuurgebieden.

1. Is het bericht juist dat Staatsbosbeheer voornemens is om natuurgebieden met een totale grootte van 400 hectare te verkopen aan particulieren? [1]

2. Zijn er te verkopen percelen die deel uitmaken van Natura 2000-gebieden? Om welke percelen gaat het?

3. Klopt het dat Staatsbosbeheer met de opbrengst van de verkoop elders het natuurnetwerk wil vergroten? Klopt het dat de organisatie hier zelf geen geld voor heeft en er daarom voor kiest percelen natuur te verkopen?

4. Hoe rechtvaardigt u het dat een natuurgebied dat gekocht is met publiek geld en decennia lang beheerd is met publiek geld, nu verkocht wordt aan particulieren?

5. Kunt u toelichten welke waarborgen er zijn dat de te verkopen natuurgebieden van in totaal 400 hectare, ook daadwerkelijk natuur blijft? Hoe worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden gewaarborgd?

6. Van welke ‘harde afspraken’ is sprake en hoe zal de provincie daarop toezien?

7. Kunt u toelichten wat er wordt verstaan onder ‘kwalitatief betere natuur’? Wat is er ‘slecht’ aan de te verkopen percelen, waaronder terreinen in Natura 2000-gebied, die met de verkoop opgeofferd worden? Wordt er onafhankelijk toegezien op de kwaliteit van de nieuwe natuurgebieden? Zo ja, door wie of door welke instantie? Zo nee, waarom niet?

8. Wat vindt u van de uitspraak dat ‘de hoop [er is] dat particulieren grond zullen aanbieden nabij de kwetsbare Natura 2000-gebieden van Staatsbosbeheer’ en dat daarom ‘het risico bestaat dat er minder grond wordt aangekocht dan verkocht’? Wat vindt u ervan dat dit beleidsplan deels gebouwd is op hoop, maar waarbij het risico bestaat dat er natuur zal verdwijnen?

9. Bent u bereid zich in te zetten om het natuurgebied te behouden als publiek eigendom en op die manier de bescherming van de 400 hectare natuur te waarborgen? Bent u bereid hier de benodigde fondsen beschikbaar voor te stellen?

10. Deelt u de mening dat de nadruk te veel is komen te liggen op het verdienmodel achter het beheren van de natuur? Bent u bereid ervoor te zorgen dat de nadruk minder op ‘benutten’ en meer op beschermen komt te liggen?

11. Deelt u de mening dat het onverantwoord is om natuurgebieden in de uitverkoop te doen in tijden van een mondiale biodiversiteits- en klimaatcrisis, waar nog bijkomt dat Nederland met 14 procent beschermde natuur sowieso hekkensluiter is in Europa? Deelt u de mening dat er juist méér natuur bij moet komen in Nederland?

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatsbosbeheer-verkoopt-grond-in-de-hoop-betere-natuur-te-kunnen-aankopen~bd52d636/